Khám phá thông tin trong hợp đồng gia công thực phẩm chức năng

Hợp đồng sản xuất thực phẩm chức năng là căn cứ pháp lý cao nhất ràng buộc giữa đơn vị đặt hàng và nhà máy sản xuất. Vì vậy; để đảm bảo các quyền đảm bảo; các bên cần phải nắm rõ được nội dung của hợp đồng trước khi ký kết. Vậy nội dung của hợp đồng sản xuất các loại thực phẩm chức năng gồm những gì? 

Hợp đồng sản xuất thực phẩm phẩm chức năng là gì?

Trước khi đi chi tiết vào nội dung; chúng ta cần hiểu rõ khái niệm hợp đồng sản xuất là gì? Hợp đồng sản xuất là thỏa thuận giữa bên đặt hàng và đơn vị sản xuất để sản xuất các loại thực phẩm chức năng theo yêu cầu với mức phí nhất định. Trong quá trình sản xuất; bên sản xuất có thể sử dụng nguyên liệu do bên đặt hàng cung cấp hoặc tự cung ứng để sản xuất các loại thực phẩm chức năng theo đơn hàng đã đặt.

Hợp đồng sản xuất thực phẩm chức năng là hợp đồng song vụ. Điều này có nghĩa là cả hai bên đều có những quyền đảm bảo và nghĩa vụ riêng cần được đảm bảo. Các điều khoản này được xây dựng dựa trên quá trình thảo luận chi tiết giữa bên đặt hàng và bên nhận sản xuất.

Ngoài ra; loại hợp đồng này cũng có điều khoản đền bù. Trong đó; bên đặt hàng phải thanh toán các khoản phí theo yêu cầu sau khi nhận được hàng. Ngược lại; đơn vị sản xuất phải đúng hẹn giao hàng và đảm bảo chất lượng theo quy định. Mọi sai sót về thời gian cũng như chất lượng sản phẩm; đơn vị sản xuất sẽ phải đền bù cho đơn vị đặt hàng.

Nội dung chi tiết của hợp đồng sản xuất thực phẩm chức năng

Trong hợp đồng sản xuất các loại thực phẩm chức năng sẽ làm rõ quyền đảm bảo và nghĩa vụ của các bên. Trong đó:

+ Nghĩa vụ và quyền đảm bảo của bên đặt hàng sản xuất thực phẩm chức năng

Đơn vị đặt hàng sản xuất thực phẩm chức năng sẽ có quyền và các nghĩa vụ sau:

Nghĩa vụ

  • Đơn vị đặt hàng có nghĩa vụ cung cấp một phần hoặc toàn bộ nguyên vật liệu để sản xuất các loại thực phẩm chức năng theo đơn đặt hàng. 
  • Đơn vị đặt hàng có thể yêu cầu đơn vị sản xuất tự cung ứng nguyên liệu theo tiêu chuẩn và tính phí vào hợp đồng.
  • Đơn vị đặt hàng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính pháp lý cũng như quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm đặt sản xuất.

Quyền đảm bảo

  • Đơn vị đặt hàng sản xuất thực phẩm chức năng được quyền cử người đại diện giám sát; kiểm tra cũng như hướng dẫn các kỹ thuật để sản xuất các loại thực phẩm chức năng. 
  • Được quyền nhận lại sản phẩm đã sản xuất và toàn bộ tài sản cho thuê; cho mượn để đơn vị sản xuất sản xuất khi thanh lý hợp đồng. 

+ Nghĩa vụ và quyền đảm bảo của bên nhận sản xuất thực phẩm chức năng

Đơn vị nhận sản xuất thực phẩm chức năng cũng có các quyền đảm bảo và nghĩa vụ như sau:

Nghĩa vụ

  • Đơn vị nhận sản xuất phải đạt tiêu chuẩn nhà máy GMP cho phép sản xuất; sản xuất các loại thực phẩm chức năng
  • Đơn vị nhận sản xuất thực phẩm chức năng có nghĩa vụ phải tìm các nguồn cung ứng nguyên liệu để sản xuất đảm bảo chất lượng như đã thỏa thuận với bên vị đặt hàng. 
  • Bên nhận sản xuất phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của quá trình sản xuất cũng như chất lượng thành phẩm sau khi sản xuất.
  • Bên nhận sản xuất có nghĩa vụ bàn giao sản phẩm đúng hẹn như trong ký kết trong hợp đồng

Quyền đảm bảo

  • Được nhận đủ số tiền như hợp đồng đã ký kết sau khi bàn giao sản phẩm cho đơn vị đặt hàng.